HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Eerste nieuwe MB: code goede praktijk wildschade
   
 

Voor wie de tekst van het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit en het Soortenschadebesluit grondig heeft doorgelezen, is de benaming ‘code goede praktijk’ alvast geen nieuw begrip. Deze code werd ondertekend door de minister op 12 mei 2014 en werd vandaag (1 juli 2014) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


In het ‘Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014’ wordt melding gemaakt van de preventieve maatregelen die redelijkerwijs te verwachten zijn om schade door wildsoorten en andere soorten te voorkomen. Hierbij werd per categorie van soorten (categorieën: vogels, bevers, hazen en konijnen, marterachtigen, vossen, hertachtigen en wilde zwijnen) een lijst opgesteld van de minimaal te nemen maatregelen.


Dit is belangrijk voor twee zaken:

 • Uitvoeren van bijzondere jacht en bestrijding

Vooraleer wordt overgegaan op deze vormen van regulering moet minimaal één van de te verwachten preventieve maatregelen uit de lijst van de betreffende wildcategorie toegepast zijn op het terrein. Op het meldingsformulier bijzondere jacht/bestrijding dient de toegepaste maatregel steeds vermeld te worden. Indien gewenst kan ANB een terreincontrole uitvoeren. Uitzondering: om de bijzondere jacht en de bestrijding op damherten en edelherten uit te voeren, zijn geen preventieve maatregelen verplicht.

 • Verkrijgen van een vergoeding via het wildschadefonds

Vooraleer een schadevergoeding voor schade door beschermde soorten en (onder bepaalde omstandigheden) schade door jachtwildsoorten kan worden uitbetaald door de overheid, moet minimaal één van de te verwachten preventieve maatregelen uit de lijst van de betreffende wildcategorie toegepast zijn op het terrein. Voor de bejaagbare wildsoorten en de rechtbekken geldt bovendien dat indien mogelijk bijzondere jacht of bestrijding moet zijn uitgeoefend vooraleer van de overheid een schadevergoeding kan worden bekomen.

 

In bepaalde speciale beschermingszones zijn preventieve maatregelen niet verplicht uit te voeren in de periode van 1 november tot en met 15 maart om schade door kolgans, kleine rietgans, rietgans of grauwe gans te voorkomen. Dit impliceert dat een vergoeding voor schade van deze soorten, maar ook de bijzondere jacht of bestrijding op grauwe gans mogelijk is zonder voorafgaand preventieve maatregelen genomen te hebben.
 

 

Om te bepalen welke maatregelen op de lijsten werden opgenomen, werd in 2012 door ANB een overleg opgestart met de verschillende betrokken partners waarin gezocht werd naar een consensus. Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) vertegenwoordigde in dat overlegproces de jagerij. HVV heeft daarbij steeds geijverd voor volgende punten:

 • Het loskoppelen van de limitatieve lijst met preventieve maatregelen van de mogelijkheid tot bijzondere jacht. Bijzondere jacht op zich is immers te beschouwen als een preventieve maatregel. HVV pleitte ervoor de limitatieve lijst enkel te behouden als voorwaarde voor het bekomen van een schadevergoeding.
 • Het opnemen van kostenefficiënte maatregelen in de lijst waarbij ook ‘low cost’ options in aanmerking komen. De preventieve maatregelen dienen immers in de dagelijkse (vooral landbouw-) praktijk toegepast te kunnen worden.

Tijdens de gesprekken in de werkgroep werd in consensus aanvaard dat er voor konijnen, wilde zwijnen, edelhert en damhert geen preventieve middelen zouden moeten worden ingezet vooraleer de bijzondere jacht en de bestrijding zouden kunnen worden toegepast. In het uiteindelijke Ministerieel Besluit werd dit echter niet weerhouden voor konijn en wild zwijn. HVV betreurt deze beslissing ten zeerste. Deze soorten kunnen plaatselijk voor veel schade zorgen, die niet steeds ‘voorzien’ kan worden.


Toch ook nog dit:
Waar de werkgroep er steeds vanuit is gegaan dat de Code werd opgesteld om toegang te krijgen tot bijzondere jacht/bestrijding OF tot een schadevergoeding, werd in de eindfase van deze gesprekken door de overheid nog een belangrijk element aan de Code toegevoegd. Om schadevergoeding te bekomen voor schade door wildsoorten (waarop bijzondere jacht/bestrijding mogelijk is) moet bijzondere jacht of bestrijding indien mogelijk zijn toegepast vooraleer de schadelijder een schadevergoeding kan verkrijgen. Een uitzondering is de haas, waarvoor dit gelukkig niet verplicht is. Dit is een sterk signaal vanwege diezelfde overheid die de bijzondere jacht als een efficiënt middel beschouwt dewelke steeds moet ingezet worden om schade te voorkomen!


De inhoud van het ministerieel besluit zal jaarlijks geëvalueerd worden. Daarbij zullen de sectoren die eerder betrokken waren bij de consensus over de lijsten van preventieve maatregelen, opnieuw betrokken worden. Ook HVV zit in de toekomst dus mee aan tafel, en zal daar opnieuw uw belangen behartigen.
 

 

 

Code Goede Praktijk relevant voor soorten beheerd door de jager


Vogels
Eén van de voorgestelde preventieve maatregelen moet minimaal genomen worden om schade door alle vogels aan gewassen te voorkomen:

 1. Minimaal 1 afschrikkende pop per 1 ha
 2. Minimaal 10 vlaggen, ballonnen of linten per 1 ha
 3. Minimaal 1 heliumballon per 4 ha
 4. Minimaal 1 imitatie van vliegende roofvogel per 2 ha
 5. Minimaal 1 bewegende pop (vb.:‘Scary man’) per 4 ha
 6. Linten spannen over het perceel met een maximale tussenafstand van 1 m
 7. 1 gaskanon per 10 ha (geluid moet over het hele veld te horen zijn)
 8. 1 geluidsinstallatie (afschrikking) per 4 ha
 9. Overkappen of overdekken van perceel met gaas, vogelnet of stevige plastiek

Konijn en haas
Eén van de voorgestelde preventieve maatregelen moet minimaal genomen worden om schade aan gewassen te voorkomen:

 1. Minimaal 1 bewegende pop (vb.: ‘Scarey man’) per 4 ha
 2. Afrasteren van de gewassen
  • Gaas naar keuze
   • Minimaal 0,5 m hoog
   • Maaswijdte maximaal 5 cm
   • Draaddikte minimaal 1 mm
  •  OF kippengaas
   • Minimaal 0,5 m hoog
 3. Boombeschermers
  • Minimaal 0,5 m hoog
  • Maaswijdte maximaal 2,5 cm
  • Draaddikte minimaal 1 mm

Vos
Eén van de voorgestelde preventieve maatregelen moet minimaal genomen worden om schade door vos aan huisdieren te voorkomen:

 1. Afsluitbaar nachthok met beveiligde bodem
 2. Afrastering van de ren
  • Geen ondergraving mogelijk
  • Mazen van maximaal 3 cm X 3 cm of kippengaas (maaswijdte max. 4cm)
  • Minimaal 180 cm hoog of minimaal 100m hoog plus stroomdraad bovenaan
 3. Een afgesloten verblijf met beveiligde bodem

Voor lammeren, biggen en jonge geiten zijn deze maatregelen uitsluitend van toepassing in de eerste 10 dagen na de geboorte.


Edelhert, damhert, ree
Eén van de voorgestelde preventieve maatregelen moet minimaal genomen worden om schade aan bossen en gewassen te voorkomen:

 1. Minimaal 1 bewegende pop (‘Scary man’) met licht per 4 ha (niet voor houtige gewassen)
 2. Afrastering
  • Minimaal 180 cm hoog
  • Maaswijdte maximaal 15 cm
  • Draaddikte minimaal 2 mm
 3. Boombeschermers
  • Hoogte afhankelijk van beplanting
  • Maaswijdte maximaal 2,5 cm
  • Draaddikte minimaal 2 mm
 4. Elektrisch raster
  • Minimaal 5 stroomdraden op regelmatige afstand
  • Minimaal 150 cm hoog
  • Vegetatie onder draden moet worden kort gehouden
 5. Zandcoating aanbrengen op stam conform aanwijzingen producent (enkel voor bescherming bosbouw en fruitteelt).

Everzwijn
Eén van de voorgestelde preventieve maatregelen moet minimaal genomen worden om schade aan bossen, gewassen en andere goederen te voorkomen:

 1. Minimaal 1 bewegende pop (‘Scary man’) met licht of geluid per 4 ha
 2. 1 gaskanon per 4 ha (geluid moet over het hele veld te horen zijn)
 3. 1 geluidsinstallatie (afschrikking) per 4 ha
 4. Elektrisch raster
  • Met draden
   • Minimaal 3 stroomdraden op regelmatige afstand
  • OF met een raster
   • minimaal 60 cm hoog
   • maaswijdte maximaal 10 cm
  • Vegetatie onder draden moet worden kort gehouden
 5. Afrastering
  • Minimaal 20 cm ingegraven
  • Minimaal 100 cm hoog
  • Maaswijdte maximaal 10 cm
  • Draaddikte minimaal 2 mm

U kan de volledige teksten van het ministrieel besluit hier nalezen.

Een afdrukbare versie van de code relevant voor bejaagbare wildsoorten kan u hier nalezen.

Later dit jaar zullen vanuit het ANB tevens informatieve folders per categorie verspreid worden.

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be